Εισήγηση προς το ΔΣ του ΔΣΑ – Τηλεδίκες, άγρα πελατών, προσβολή του δικηγορικού λειτουργήματος, κλπ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΑ

Αθήνα, 01.02.2022

Θέμα: Τηλεδίκες, άγρα πελατών, προσβολή του δικηγορικού λειτουργήματος, κλπ.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,

Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί δραματικά τα φαινόμενα παραβίασης του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, όπως είναι ιδίως τα εξής:

– Αθέμιτη προβολή ιδίως από τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.

– Συμμετοχή δικηγόρων σε «τηλεδίκες» με περιφρόνηση του τεκμηρίου της αθωότητας και της αρχής της μυστικότητας της ποινικής προδικασίας.

– Εκμετάλλευση έκτακτων καταστάσεων και της ανάγκης αποζημίωσης συγκεκριμένων προσώπων ή κοινωνικών ομάδων, προς άγρα πελατών.

– Προσβολή του κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος ενώπιον ολόκληρης της κοινωνίας.

Βασική αιτία αυτής της κατάστασης είναι η αναποτελεσματική λειτουργία της πειθαρχικής διαδικασίας, που δημιουργεί την προσδοκία ότι μπορούν να διαπράττονται σοβαρότατες παραβάσεις της δικηγορικής δεοντολογίας χωρίς οι υπαίτιοι να τιμωρούνται γι’ αυτές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1) Να τεθεί προ ημερήσιας διάταξης το ζήτημα της τροποποίησης του Πειθαρχικού Δικαίου του Κώδικα Δικηγόρων, ως εξαιρετικά επείγον στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΑ.

2) Να αναλάβουμε πρωτοβουλία για την αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου του Κώδικα Δικηγόρων:

α) του ουσιαστικού μέρους, μεταξύ άλλων με: αα) αποσαφήνιση των πειθαρχικών αδικημάτων, και αβ) πρόβλεψη παραδειγματικής τιμωρίας όσων διαπράττουν βαρύτατες παραβιάσεις του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, ταλαιπωρούν άλλους συναδέλφους και μας εκθέτουν συστηματικά ενώπιον της Δικαιοσύνης ή/και ολόκληρης της κοινωνίας.

β) της πειθαρχικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων με: βα προβλέψεις για την επιτάχυνση της λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων (άμεση θέση στο αρχείο των προδήλως αβάσιμων αναφορών – κατά προτεραιότητα εκδίκαση των προδήλως βάσιμων αναφορών), ββ) δυνατότητα αυτεπάγγελτης δίωξης των πειθαρχικών αδικημάτων, ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι προστασίας του δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, διασφάλισης του κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος ή όταν δεν υπάρχει «παθών».

Ως προς το τελευταίο, εισηγούμαστε ειδικότερα την τροποποίηση του άρθρου 152 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων, με προσθήκη του ακόλουθου εδαφίου:

«Όταν συντρέχουν λόγοι διασφάλισης του δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, προστασίας του δικηγορικού λειτουργήματος καθώς και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει παθών, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης μπορεί να διατάσσει και Τριμελής Επιτροπή Συμβούλων του Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία συγκροτείται σε ετήσια βάση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτό το σκοπό, επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη υποβολή αναφοράς, και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.»

Η ως άνω προτεινόμενη διάταξη, μετά την τελική διαμόρφωση της από το ΔΣ του ΔΣΑ, πρέπει να σταλεί ως κατεπείγουσα πρόταση στον Υπουργό Δικαιοσύνης για άμεση νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι εκπρόσωποι του δικηγορικού σώματος να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ως ένα βαθμό τις πιο σοβαρές παραβάσεις της δικηγορικής δεοντολογίας, μέχρι να πετύχουμε τη συνολική αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου του Κώδικα Δικηγόρων.

Παρακαλούμε για την έγκριση της παρούσας εισήγησης.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΠ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠ. ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ