Κοινή εισήγηση Αντιπροέδρων ΔΣΑ για τις δικηγορικές αμοιβές

ΚΟΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΑ

Αθήνα, 13.10.2022

Θέμα: Αίτημα αύξησης των δικηγορικών αμοιβών (Παράρτημα Ι του Κώδικα Δικηγόρων) και καθιέρωσης αμοιβής στις αναβολές.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,

Με το άρθρο 63 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 4194/2013 (Κώδικα Δικηγόρων) ορίζεται ότι: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά από γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, οι αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, επανακαθορίζονται ανά τριετία.»

Εν έτει 2022, εννέα χρόνια μετά την ψήφιση της άνω διάταξης, έχουν αυξηθεί δραματικά: α) τα δικαστικά έξοδα, β) οι δαπάνες λειτουργίας των δικηγορικών γραφείων, γ) το σύνολο των εξόδων άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, και δ) εν γένει το κόστος διαβίωσης.

Αντιθέτως, οι «νόμιμες» δικηγορικές αμοιβές, αντί να έχουν αυξηθεί ανάλογα -και μάλιστα τρεις φορές μέχρι σήμερα, ανά τρία χρόνια, όπως προβλέπει ο νόμος- έχουν παραμείνει στάσιμες! Στην πράξη μάλιστα, ενόψει και της δυνατότητας που δίνει ο νέος Κώδικας Δικηγόρων να μην τηρούνται ούτε καν οι «νόμιμες» αμοιβές εφόσον υφίσταται έγγραφη συμφωνία, οι πραγματικές αμοιβές του μέσου δικηγόρου βαίνουν ολοένα και μειούμενες.

Συγχρόνως, ενώ με το άρθρο 35 Ν. 4446/2016 -πέρα από τις συνολικές αυξήσεις μεγαροσήμων, τελών και παραβόλων- καθιερώθηκε και ειδικό «αναβολόσημο», δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για δικηγορική αμοιβή κατά την παράσταση σε αναβολή, με αποτέλεσμα ο Δικηγόρος, όχι μόνο να μη λαμβάνει καμία αμοιβή για το χρόνο που αφιερώνει και τα έξοδα μετάβασης από και προς το Δικαστήριο, αλλά να καταβάλλει ο ίδιος το παράβολο για τη χορήγηση της αναβολής. Σημειωτέον δε ότι, υπό το καθεστώς του προηγούμενου Κώδικα Δικηγόρων, είχε κριθεί ότι ο Δικηγόρος δικαιούται αμοιβή για την παράσταση για αναβολή ενώπιον Δικαστηρίου, υπολογιζόμενη στο μισό της προβλεπόμενης αμοιβής για παράσταση στο Δικαστήριο (ΑΠ 862/2015).

Η άμεση αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης θα έχει μόνο πλεονεκτήματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του Δικηγόρου, την απρόσκοπτη άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, την επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος:
α) Η αύξηση των «νόμιμων» δικηγορικών αμοιβών θα οδηγήσει συνολικά τις δικηγορικές αμοιβές προς τα πάνω.
β) Ένας δίκαια αμειβόμενος Δικηγόρος θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στον εντολέα του.
γ) Η καθιέρωση εύλογων δικηγορικών αμοιβών θα αποτρέπει την καταχρηστική προσφυγή στα Δικαστήρια, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των πινακίων και στην επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, ενώ ο Δικηγόρος θα έχει υψηλότερα εισοδήματα με μικρότερο φόρτο εργασίας.
δ) Η αύξηση των δικηγορικών αμοιβών συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση εσόδων και για το Ελληνικό Δημόσιο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην από 6-10-2022 άτυπη σχετική «δημοσκόπηση» που τέθηκε με πρωτοβουλία του πρώτου υπογράφοντος στο «Facebook» στην «e-ΕΦΚΑ Επιστημονική Ομάδα», στην οποία έχουν ήδη συμμετάσχει 1158 συνάδελφοι:
Α) 1008 συνάδελφοι (ποσοστό 87%) ψήφισαν ΝΑΙ στην αύξηση των γραμματίων – ΝΑΙ στο γραμμάτιο αναβολής.
Β) 74 συνάδελφοι (ποσοστό 6%) ψήφισαν ΝΑΙ στην αύξηση των γραμματίων – ΟΧΙ στο γραμμάτιο αναβολής.
Γ) 35 συνάδελφοι (ποσοστό 3%) ψήφισαν ΟΧΙ στην αύξηση των γραμματίων – ΝΑΙ στο γραμμάτιο αναβολής.
Δ) 41 συνάδελφοι (ποσοστό 3%) ψήφισαν ΟΧΙ στην αύξηση των γραμματίων – ΟΧΙ στο γραμμάτιο αναβολής.

Με τα δεδομένα αυτά, εκτιμούμε ότι το αίτημά μας για αύξηση των δικηγορικών αμοιβών και καθιέρωση αμοιβής στις αναβολές έχει τη σχεδόν καθολική υποστήριξη του δικηγορικού σώματος!

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1) Να ληφθεί σχετική απόφαση από το ΔΣ του ΔΣΑ, η οποία θα αποτελέσει την εισήγηση του Συλλόγου προς την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με το εξής περιεχόμενο:
α) Να αναληφθεί από την ΟλΠΔΣΕ πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του Παραρτήματος Ι του Κώδικα Δικηγόρων, με την υποβολή σχετικού σχεδίου προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, υποκαθιστώντας έτσι την προβλεπόμενη «γνώμη» που επί εννέα χρόνια δεν της ζητήθηκε.
β) Να συγκροτηθεί Επιτροπή στο πλαίσιο της ΟλΠΔΣΕ, για την εντός δύο (2) μηνών σύνταξη Σχεδίου Νέου Παραρτήματος Ι του Κώδικα Δικηγόρων, με αύξηση των δικηγορικών αμοιβών όπου και όσο κρίνεται αναγκαίο, ώστε να ανταποκρίνονται στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής.
γ) Ακολούθως η ΟλΠΔΣΕ θα διαμορφώσει και θα εγκρίνει το τελικό σχέδιο, το οποίο θα υποβάλει στους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ζητώντας να προτείνουν την έκδοση του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος.
δ) Ως εισηγητές του θέματος επιθυμούμε τη συμμετοχή μας στην ως άνω επιτροπή.

2) Να ζητήσουμε άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για την καθιέρωση αμοιβής στις αναβολές, ίσης με το μισό της αμοιβής για παράσταση στο Δικαστήριο.

3) Να διεκδικήσουμε, ενόψει και της «εξόδου από την ενισχυμένη εποπτεία», τη νομοθετική επανακατοχύρωση των «νόμιμων» δικηγορικών αμοιβών ως κατώτατων, όπως ίσχυε υπό το καθεστώς του προηγούμενου Κώδικα Δικηγόρων.

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ