Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (Σεπτέμβριος 2022)

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το Ν. 4194/2013 (Α’ 208) τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, ο οποίος αντικατέστησε στο σύνολό του το Ν.Δ. 3026/1954 – Περί του Κώδικος των Δικηγόρων (Α’ 235).

Με το νέο αυτό νομοθέτημα προβλέφθηκε και ήδη εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου, με διεξαγωγή πανελλήνιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το μάθημα «Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας».

Οι πολλαπλές τροποποιήσεις τις οποίες έχει ήδη υποστεί ο νέος Κώδικας Δικηγόρων με τους Ν. 4205/2013 (Α’ 242), 4236/2014 (Α’ 33), 4254/2014 (Α’ 85), 4267/2014 (Α’ 137), 4285/2014 (Α’ 191), 4356/2015 (Α’ 181), 4370/2016 (Α’ 37), 4411/2016 (Α’ 142), 4446/2016 (Α’ 240), 4509/2017 (Α’ 201), 4531/2018 (A’ 62), 4596/2019 (Α’ 32), 4700/2020 (Α’ 127), 4745/2020 (Α’ 214), 4795/2021 (Α’ 62), 4816/2021 (Α’ 118), 4820/2021 (Α’ 130), 4842/2021 (Α’ 190), 4912/2022 (Α’ 59), 4938/2022 (Α’ 109), 4963/2022 (Α’ 149) και 4964/2022 (A’ 150) καθιστούν επιτακτική την παρούσα έκδοση, συνοδευόμενη από τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τον ασκούμενο δικηγόρο, προκειμένου να μην αναγκαστεί να δαπανήσει χρήματα για την απόκτηση των εν λόγω νομοθετημάτων, ενόψει της συμμετοχής του στον πανελλήνιο διαγωνισμό.

Συγχρόνως, απευθύνεται στο νέο και μαχόμενο δικηγόρο, προκειμένου να μπορεί να έχει ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν τη νομική του θέση ως δημοσίου λειτουργού – συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης, την άσκηση της δικηγορίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Στο ανά χείρας έργο παρατίθενται και τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύουν, προς διευκόλυνση όλων των συναδέλφων για τον υπολογισμό της αμοιβής τους, κάθε φορά που αναλαμβάνουν μια νέα υπόθεση.

Διατίθεται δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο, με την ευχή να φανεί χρήσιμο.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022

Αλέξανδρος Μαντζούτσος
Δικηγόρος – ΔΝ, Αντιπρόεδρος ΔΣΑ