Ιωάννης Κουσουλός, Πρακτικές Διαφάνειας για μια Νέα Εκπροσώπηση

Η Νέα Εκπροσώπηση θέτει, ως εκ των πρωταρχικών μελημάτων της στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Δικηγορικού Λειτουργήματος, την προώθηση πρακτικών διαφάνειας και την αναθεώρηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου.

Στόχος είναι η εναρμόνιση του ΔΣΑ με τις Διεθνείς Βέλτιστες πρακτικές ως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τον International Bar Association, OECD, UNODC & Global Anti-Corruption Strategy for Legal Professionals.

Προς το σκοπό αυτό, πρώτη προτεραιότητα είναι όχι μόνο η ενσωμάτωση πρακτικών πρόληψης φαινομένων διαφθοράς στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργείας του ΔΣΑ αλλά και η δημιουργία ενός κύκλου εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.

Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δώσουν στον ΔΙΚΗΓΟΡΟ την δυνατότητα:

α) να έρθει σε επαφή με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αποτροπή φαινομένων διαφθοράς,

β) να πληροφορηθεί σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος σε πρακτικές διαφθοράς και φυσικά πώς θα πρέπει να τις διαχειριστεί και

γ) να ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο τα νομικά επαγγέλματα μπορούν να πρωτοστατήσουν στην δημιουργία στρατηγικών πρόληψης διαφθοράς και στην εφαρμογή αυτών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Από μόνη της η δημιουργία πρακτικών – πολιτικών πρόληψης φαινομένων διαφθοράς δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα, αν δεν έχουν προηγουμένως ενσωματωθεί:

– οι προσήκοντες κανόνες ηθικής και δεοντολογίας,

– οι κανονισμοί περί χρηστής διαχείρισης εσωτερικών & ευρωπαϊκών κονδυλίων,

– οι κανονισμοί περί αποτροπής φαινομένων εκφοβισμού και διακριτών μεταχειρίσεων στο χώρο εργασίας,

– η δημιουργία εσωτερικής γραμμής αναφοράς φαινομένων κακοδιαχείρισης,

και, το βασικότερο, αν δεν έχει υπάρξει εγγύηση ως προς την αμεροληψία του Internal Auditor, ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητος τρίτος, όπως αναφέρει και σε έκθεσή της η Παγκόσμια Τράπεζα.

Το σύνολο αυτών των πρακτικών και των κανονισμών όταν τεθούν σε ισχύ θα παράγουν άμεσα έννομες συνέπειες τόσο στο Νομικό Κόσμο όσο και προς κάθε τρίτο συναλλασσόμενο μέρος.

Ιωάννης Κουσουλός, Υποψήφιος Σύμβουλος ΔΣΑ